Thông tin tuyển dụng

Bất kể sinh viên mới tốt nghiệp hoặc tuyển dụng trung niên, tất cả nhân viên đều chia sẻ tầm quan trọng của việc duy trì môi trường nơi họ có thể làm việc với sự an tâm, và mỗi người đều nhận thức và hành động. Để có thể làm việc tự do, chúng tôi đã tạo ra một văn hóa doanh nghiệp cho phép chúng tôi tôn trọng lẫn nhau. Chúng tôi mong muốn trở thành một công ty nơi tất cả nhân viên có thể chia sẻ ước mơ và cùng nhau phát triển.