အလုပ္ခန္႔ရန္ေၾကာ္ျငာစာထုတ္ျပန္မႈသတင္း

ဤႏွစ္ေက်ာင္းေအာင္သူပဲျဖစ္ျဖစ္အလုပ္လုပ္ေနသည့္သူပဲျဖစ္ျဖစ္ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္အလုပ္ဝန္ထမ္းတိုင္းအတြက္သက္သာေသာအလုပ္ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုဖန္တီးေပးျခင္းဟာအထူးအေရးၾကီးပါသည္ဟုယူဆ၍အလုပ္ဝန္ထမ္းတိုင္းကိုမိမိသေဘာအတိုင္းအလုပ္လုပ္ေစပါသည္။ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္အတြင္းကုမၸဏီယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕တည္ေထာင္ေနသည္၊ အလုပ္ဝန္ထမ္းအားလံုးသည္အျပန္အလွန္႐ို ေသေလးစားႏိုင္သည္။သူတို႔အားတက္ၾကြစြာ၊ေပ်ာ္ရႊင္စြာျဖင့္အလုပ္လုပ္ေစသည္။ကြ်ႏု္ပ္တို႔ရည္ ရြယ္ခ်က္သည္အလုပ္ဝန္ထမ္းအားလံုး၏ရည္မွန္းခ်က္အိမ္မက္မ်ားေဝမွ်ခံစားႏိုင္၍အတူတကြၾကီးျပင္းတိုးတက္ႏိုင္ေသာကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ရန္ျဖစ္သည္။