ေထာက္ကူအက်ိဳးေဆာင္ေပးျခင္း

တီထြင္မႈကန္ထရက္ယူျခင္း

လူတို႕၏ဘဝေနထိုင္မႈႏွင့္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၏သတင္းစုေဆာင္းျခင္းကိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန f HL ကုမၸဏီလီမိတက္သည္အရည္အေသြးျပည့္ေသာစနစ္မ်ားကိုထူေထာင္ေနပါသည္။ ပစၥည္းအ ရည္အေသြးကိုေရရွည္တိုးတက္ေကာင္းေစရန္ကုမၸဏီသညf PDCA လွည္ပတ္ျခင္းကိုၾကိဳးပမ္းက်င့္ သံုးေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ IT အခ်က္အလက္၏အထူးေျဖရွင္းေျပာဆိုအက်ိဳးေဆာင္ေပးတင္ျပေန ေသာကုမၸဏီအေနျဖင့္ကြ်န္ေတာ္တို႕သည္ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားအားယံုၾကည္မႈႏွင့္ေက်နပ္ေသာအဆိုျပဳခ်က္ကိုတင္ျပေပးသြားပါမည္။
矢印アイコンၾကိဳးစားမႈရွိမရွိစစ္ေဆးျခင္းအုပ္ခ်ဳပ္စနစ္
矢印アイコンကုန္ထုတ္လုပ္အုပ္ခ်ဳပ္စနစ္
矢印アイコンေငြေၾကးသတင္းစနစ္

Mobile APP တီထြင္ျခင္း

iPhone、iPad、Android APP တီထြင္ျခင္း
矢印アイコンSmartphone (iPhone/Android)

တာရွည္စြာတပ္စြဲလ်က္ရွိတီထြင္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း

အေတြ႕အၾကံဳၾကြယ္ဝေသာစနစ္အင္ဂ်င္နီယာကို ေဖာက္သည္ကုမၸဏီတြင္ တူးေဖၚ
ေဆာင္ရြက္သည္။

矢印アイコンအေျခခံဒီဇိုင္း မူေဘာင္
矢印アイコンေဆာ႔ဖ္ဝဲလ္ေဖၚထုတ္ျခင္း
矢印アイコンကိန္းဂဏန္းေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း

လုပ္ငန္းအသံုးခ်တူးေဖၚျခင္း

ECO-IT(အစိမ္းေရာငfIT)ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအတြက္ HLကုမၸဏီ ပညာစြမ္းရည္
ႏွင္႔ကုန္ထုတ္သူမ်ားခပ္သိမ္းေသာေရြးခ်ယ္ျခင္းသည္ ထူးခြ်န္ေသာserver၊ အင္တာနက္ကိရိ
ယာႏွင္႔ စနစ္ရွိ၍ ကြ်ႏု္တို႔ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈမွ ထိန္းသိမ္းမႈအထိဘက္စံုဝန္ေဆာင္မႈ ေပး
ျခင္းအားျဖင္႔ ကာစတာမာအတြက္ စိတ္ခ်လက္ခ်အပိုတန္ဖိုးကို ေပးသည္။

ရံုးစိုက္ရာေနရွာႏ၏ လက္ေတြ႔ကိုင္တြယ္ျခင္းအားျဖင့္ တစ္ဌာနတည္းပံုစံဝန္ေဆာင္မႈေပးသည္။
矢印アイコンကာစတာမာအႀကံညဏ္ေတာင္းျခင္းအတြက္ လ်င္ျမန္စြာျပန္လည္ပို႔ေပးသည္။
矢印アイコンစနစ္ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈအခ်ိန္တြင္လ်င္ျမန္စြာျပန္လည္မူမန္ေစသည္
矢印アイコンအဆင့္ျမင့္လံုၿခံဳမႈေဆာင္ရြက္ခ်က္၏ ျပည့္ဝျပည့္စံုေသာနည္းပညာအင္အားကို ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။

နည်းပညာ FIELD

HL ကုမၸဏီ၏အဓိကနည္းပညာေဖၚထုတ္ေလာကကို မိတ္ဆက္ျခင္း
ကြ်ႏု္တို႔ အသစ္ဆံုးေသာနည္းပညာကို အဆက္မျပတ္ႀကိဳးစားစြာရ၍ ေအာက္ပါေဖာ္ျပေသာအ
က်ယ္အျပန္႔နည္းပညာေလာက ေပၚတြင္သာမကန္႔သတ္ထားသည္။

OSWindows、 Linux、 UNIX、 iOS、 Android
DBOracle、 SQLserver、 PostqreSQL、 MySQL、 DB2
开发语言C、C++、C#、PHP、VB、.NET、Java、COBOL、Perl、SQL、SHELL
开发工具VisualStudio、Eclipse、WebSphere、Apache-Tomcat、Android Studio、Xcode

ကိုယ္႔ဟာကိုထုတ္ေပးေသာကုန္စၥည္းေရာင္းခ်ျခင္း