ကုမၸဏီ၏ျဖစ္ပ်က္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား

2013 ခုႏွစ္ ေမလ Izu Cyouoka တည္ေထာင္ေရးကုမၸဏီ
2013 ခုႏွစ္ ေမလ မတည္ေငြ 500 ေသာင္းဂ်ပန ္ ေငြ
2013 ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ Shinn Hashi သို႕ေျပာင္းေရႊ႕သည္
2014 ခုႏွစ္ ေမလ အထူးသတ္မွတ္ထားေသာေစလႊတ္အခြင္႕ရရွိခဲ့သည္
2015 ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ လ ကုမၸဏီသည Kawasaki သို႕ေျပာင္းေရႊ႕ သည္
2015 ခုႏွစ္ မတ္ လ မတည္ေငြသည900 ေသာင္းဂ်ပန္ေငြအထိ တိုးလာသည္
2015 ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ လ မတည္ေငြသည္ 2000ေသာင္းဂ်ပန္ေငြအထိတိုးလာသညf
2016 ခုႏွစ္ ဩဂုတ္ လ မတည္ေငြသည3500 ေသာင္းဂ်ပန္ေငြအထိတိုးလာသည္
2017 ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ လ မတည္ေငြသည4800 ေသာင္းဂ်ပန္ေငြအထိတိုးလာသည္
2017 ခုႏွစ္ ဧျပီလ JECကေလးျပဳစုေရးေက်ာင္းကိုတည္ေထာင္သည္
2018 ခုႏွစ္ ဇြန္လ အင္ဂ်င္ရွာေဖြေရးအားမိမိကိုယ္တိုင္တီထြင္ ျခင္း
2018 ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ပံုမွန္ေစလႊတ္အခြင့္ကိုရရွိသည္
2018 ခုႏွစ္ ဒီဇင်ဘာလ မတည္ေငြသည5100 ေသာင္းဂ်ပန္ေငြအထိတိုးလာသည္
2019 ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ မတည္ေငြသည6000 ေသာင္းဂ်ပန္ေငြအထိတိုးလာသည္
2019 ခုႏွစ္ သြဂုတ်လ privacy, Mark လက်မှတ်
2019 ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ အိုဆာကာရုံးတည်ထောင်ခဲ့ပါသည်