၀န္ထမ္းေရးဌာနထုတ္ျပန္ေသာသတင္း

ကြ်ႏု္ပ္တို႕ကုမၸဏီမွပညာေတာ္သင္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းမ်ားအားတက္ၾကြစြာအလုပ္ခန္႔သည္။
ကြ်န္ေတာ္တို႔ဒီလိုျဖစ္ေသာလူေတာ္လူေကာင္းမ်ားကိုလိုအပ္ပါသည္။
● ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္၊ရည္ေမွ်ာ္ခ်က္ရွိေသာလူ။
● တစ္ကိုယ္တည္းေတြးေတာေတြးဆႏိုင္ေသာသူ၊ၾကီးျပင္ရင့္က်ပ္မႈကိုရွာေဖြေသာသူ။
● လူအမ်ားႏွင့္ဆက္ဆံမႈကို အေလးထား၍စည္းလံုးစိတ္ဓာတ္ရွိေသာသူ။
● ၾကိဳးစားေလ့ရွိသူ၊တာဝန္သိစိတ္ရွိေသာသူ။
ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ငယ္ရြယ္ေသာကုမၸဏီျဖစ္ေသာ္လည္းလွ်င္ျမန္စြာၾကီးပင္းလာေသာကုမၸဏီ
တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
ထို႕ေၾကာင့္ကြ်န္ေတာ္တို႕တြင္ပါဝင္ပါကအခါအခြင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးေတြ႕ၾကံဳႏိုင္ေစမည္။
 ကြ်န္ေတာ္တို႕သည္ သင္၏ပါဝင္ျခင္းကို သေဘာ႐ိုးသားစြာျဖင့္ေစာင့္ေနပါမည္။
—၀န္ထမ္းေရးဌာန