ကုမၸဏီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏အမွာစာ

ကြ်ႏု္ပ္တို႕တည္ေထာင္ေသာ HL အစုရွယ္ရာကုမၸဏီလီမိတက္သည္ ႏွစ္နည္းပါးရွိျပီ။ ကမာၻ အနွံ႕ျဖစ္စဥ္ေခတ္လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီကြ်ႏု္ပ္တို႕၏ရည္မွန္းခ်က္သည္ ကမာၻ အနွံ႕ျဖစ္စဥ္ေခတ္ လုပ္ငန္း ျဖစ္ရန္ကိုယ္တိုင္စိတ္ေခၚသျဖင့္ လုပ္ငန္းျမွင့္တင္လိုက္လာျခင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ျဖစ္ပါသည္။ IT လုပ္ငန္းအေနျဖင္႕ လူရည္ခြ်န္မ်ားသည္ဥစၥာဓနပင္ျဖစ္သည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႕ကုမၸဏီ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုအေလးထားေသာေၾကာင့္ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္စီကို စိတ္တည္ျငိမ္စြာအလုပ္လုပ္ ကိုင္ႏိုင္ရန္၊ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ေနထိုင္ႏိုင္ေသာပတ္ဝန္းက်င္မ်ားအားၾကိဳးစားတီထြင္ၾကံေဆာင္ေနပါ သည္။ “ျပည္သူလူထုမွတည္ျခင္း” သည္ကြ်ႏု္ပ္တို႕၏အျမဳေတအေတြးအေခၚတစ္ရပ္ ျဖစ္ ၍ ကိုယ္႕အနီးတဝိုက္ရွိလူမ်ား၊ ကုမၸဏီဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚ ရိုေသေလးစားထားျခင္းသည္ဧည့္သည္ ေတာ္မ်ားအတြက္အရည္အေသြးအေကာင္းဆံုးေသာကုန္ပစၥည္းႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတင္ေပးျခင္း မ်ားအားအလိုက္ကမ္းလွမ္းေနဆဲျဖစ္သည္။ ကြ်န္ေတာ္သည္ကြ်ႏု္ပ္ကုမၸဏီဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္အတူ ကာစတာမာမ်ားအတြက္ႏွင့္မိမိ၏ေပ်ာ္ရြင္မႈအတြက္လည္းေကာင္းမိမိဆႏၵအရၾကိဳးပန္းအားထုတ္လုပ္ေဆာင္သြားမည္။

ကုမၸဏီအုပ္ခ်ဳေရးမွဴး။ ။ Satou Yuri