နည္းပညာဘာသာျပန္အက်ိဳးေဆာင္ေပးျခင္း

ယခုကာလတြင္ရွိေသာ ဂ်ပန္ IT နည္းပညာအေၾကာင္းအရာကို တရုတ္စာဘာသာျပန္ျခင္း ျဖင့္အက်ိဳးေဆာင္ေပးသည္။

သာမန္ဘာသာျပန္ကုမၸဏီမ်ားသည္ဘာသာစကားေဖာ္ထုတ္မႈေႏွးေကြးေသာအထူးဘာသာပညာ ရပ္သာရွိသည္။သို႔ေသာ္ IT ဆိုင္ရာအထူးသံုးစကားမ်ားကိုဘာသာျပန္ပါလွ်င္ခက္ခဲမႈကိုၾကံဳေတြ႕ ပါေတာ့သည္။

သို႔ေသာ္ဂ်ပန္၌ႏွစ္စဥ္အျမဲစနစ္ျပဳျပင္ေနေလ့ရွိေသာအင္ဂ်င္နီယာမ်ားသည္ကြ်ႏု္ပ္တို HL တြင္ရွိ ေသာေၾကာင့္ IT နည္းပညာဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကိုေကာင္းမြန္စြာဘာသာျပန္ႏိုင္သည္။

၁၅ ဂ်ပန္ေငြ / စကားလုံး ဂ်ပန္ဘာသာ ->တ႐ုတ္ဘာသာ
၂၀ ဂ်ပန္ေင G/ စကားလုံး တ႐ုတ္ဘာသာ ->ဂ်ပန္ဘာသာ
၁၅ ဂ်ပန္ေင G/ စကားလုံး ဂ်ပန္ဘာသာ ->အဂၤလိပ္ဘာသာ
၁၅ ဂ်ပန္ေင G/ စကားလုံး အဂၤလိပ္ဘာသာ ->ဂ်ပန္ဘာသာ