uav;jyKpka&;ausmif;tkyfMuD;\trSmpum;
  • uav;rsm;jyKpkapmifha&Smufaomtvkyform;rsm;pdwfcspGmtvkyfvkyfEdkif&eftwGufuREkfyfwdkYukrÜPDrSuav;jyKpka&;ausmif;zGJYpnf;wnfaxmifxm;onf/
  • uav;rsm;twGuft*Fvdyfpm?w½kwfpmtpOD;ydkif;ynmoifMum;a&;udkt” duOD;wnfxm;ygonf/
  • uREkfyfwdkYonfwrlxl;jcm;aom?jynfh0jynfhpHkaomtpDtpOfrsm;udkvnf;axmifyHhay;ygonf/Oyrm- pE´,m;toHjzifhwl&d,moHpOfrsm;jyKpkysdK;axmifay;jcif;? O,smOf yef;jcHrsm;wGifjyifyvIyf&Sm;rItpDtpOfrsm;jyKvkyfay;onf/
  • uav;rsm;onfaeUwdkif;aysmfaysmf&Tif&Tifupm;Edkifaponf?odkY&mwGifjyifyvIyf&Sm;rItpDtpOftm;vHk;wdkUwGift” dyGm,f&dSaomjydKifyGJrsm;usif;yay;avh&SdjyD;uav;i,frsm;\ÓPfpGrf;ÓPfprsm;tm;usifhom;&atmifavhusifhay;ygonf/